Algemene voorwaarden

Algemeen / Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Bond Lunchcafe website worden verzorgd.  

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Café Epic zijn vrijblijvend. Onze tarieven dienen als prijsopgaven te worden aangemerkt en als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Café Epic is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Indien het product niet voorradig is heeft Café Epic het recht om in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
3.2 De Koper is de prijs verschuldigd die Café Epic op haar website conform artikel 2.1 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Tenzij anders is overeengekomen. Kennelijke  (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Café Epic worden gecorrigeerd.
3.3 Bezorgkosten worden bij de bestelling apart vermeld.
3.4 Alle vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW. Voordat u de bestelling afrond ziet u de definitieve prijsopgave inclusief BTW en specificatie.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1. Zodra u een bestelling plaatst gaat u akkoord met het sluiten van een leveringsovereenkomst met Café Epic en de daarbij behorende onderstaande betalingsvoorwaarden (4.2 t/m 4.8).
4.2. Alle betalingen gaan via een online betaalmethode tenzij anders afgesproken.
4.3. De koper dient de prijs en de overige krachtens de leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen direct online te betalen. Tenzij er overeengekomen is om op rekening te bestellen dan dient men binnen de afgesproken termijn dagen na levering op de door Café Epic aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen, te betalen. Bij overschrijding van de termijn is de koper van rechts- wege jegens Café Epic in gebreke.
4.4. Café Epic heeft het recht over haar vordering na overschrijding van de betaaltermijn een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand.
4.5. Indien Café Epic, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
4.6. Indien Café Epic haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Café Epic.
4.7. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
4.8. Voor iedere bestelling onder 10 euro zullen kosten voor verzending in rekening worden gebracht.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden uiteraard zo veel mogelijk op de besproken tijden afgeleverd. De besproken levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Café Epic kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite. Dergelijke informatie heeft ook slechts een indicatief karakter.
5.2 indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal contact op worden genomen om een alternatief op te nemen.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres.
5.4 Café Epic is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering terzake van gebreken in de producten dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 1 dag na bezorging. De reclamering dient gericht te worden verzonden naar Café Epic per mail op info@bondlunchcafe.nl.
6.2 Beantwoord het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Café Epic ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende of vervanging van het afgeleverde product.

7.  Annuleringen
7.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet onverwijld verwerpt.
(a) Bij annulering minder dan 2 uur voor aflevering  is opdrachtgever gehouden
100% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
(b) Bij annulering minder dan 4 uur voor aflevering is opdrachtgever gehouden
75% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
(c) Bij annulering meer dan vier uur voor aflevering zijn geen kosten verbonden.
7.2 Annulering kan uitsluitend via de website www.bondlunchcafe.nl en/of telefonisch gebeuren.  Daarbij in acht genomen dat de annulering pas verwerkt is nadat de opdrachtgever hier een bevestiging per mail heeft ontvangen. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van het tijdstip dat de annulering wordt bevestigd. Indien de opdrachtgever geen schriftelijke bevestiging kan aantonen geldt de annulering niet als verwerkt.  De controle op het ontvangen van een annuleringsbevestiging ligt in zijn geheel bij de opdrachtgever.
7.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht
reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 7.1 is van overeenkomstige toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Café Epic is verschuldigd, volledig heeft voldaan aan Café Epic, daaronder mede inbegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerder of latere leveringen en eventuele ter zake van producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

9. Aansprakelijkheid.
9.1 Café Epic kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Café Epic is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.2 Indien Café Epic, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Café Epic is
nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personen schade.
9.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Café Epic komen zijn: staking, werklieden uitsluiting, ziekte, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door
toeleveranciers, storingen in de productie, behoudens opzet of grove schuld.
9.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Café Epic ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
9.5 De Koper is gehouden Café Epic te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Café Epic mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
9.6 Het is mogelijk dat Café Epic op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Café Epic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
9.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Café Epic ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Café Epic niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11. Intellectuele eigendom
11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de internetsite berusten bij Café Epic.
11.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen
begrepen, van intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bij- voorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Café Epic.
11.3 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.